.textwidget img { display: block; width: 30px; float: right; }

ارگان های دولتی

مطالب مربوط ارگان های دولتی مطالعه کنید

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

  •  نام نهاد : موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان آدرس سایت :www.mjdkh.ac.ir شروع همکاری : فروردین ۹۵ سرویس های خریداری شده این شرکت از هاست باران : لاینسس DirectAdmin - لاینسس WHMCS

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  •   نام نهاد : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها آدرس وبسایت :www.nahad.ir شروع همکاری : فروردین 95 سرویس های خریداری شده این شرکت از هاست باران : لاینسس DirectAdmin لایف تایم سازمانی  - لاینسس DirectAdmin لایف تایم شخصی