سرور اختصاصی iweb آمریکا

سرور اختصاصی iweb آمریکا

New York Metro - 16GB


Intel® Xeon® E3-1270V2

16GB Ram

HDD 1 × 1TB

Traffic 5TB

Port 1Gbps

Location New York

New York Metro - 32GB


Dual Intel® Xeon® E5-2620V1

32GB Ram

HDD 1 × 1TB

Traffic 5TB

Port 1Gbps

Location New York

New York Metro - 64GB


Dual Intel® Xeon® E5-2620V1

64GB Ram

HDD 2 × 1TB

Traffic 5TB

Port 1Gbps

Location New York

New York Metro - 128GB


Dual Intel® Xeon® E5-2620V1

128GB Ram

HDD 2 × 1TB

Traffic 5TB

Port 1Gbps

Location New York