نمایندگی سرور مجازی

ResellerVDS-IR1

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • تعداد سرور قابل ایجاد 5
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 8 گیگ
 • هارد 100 گیگ SSDPro
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS-IR2

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • تعداد سرور قابل ایجاد 10
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 16 گیگ
 • هارد 200 گیگ SSDPro
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS-IR3

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • تعداد سرور قابل ایجاد 15
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 24 گیگ
 • هارد 300 گیگ SSDPro
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS-IR4

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • تعداد سرور قابل ایجاد 25
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 32 گیگ
 • هارد 512 گیگ SSDPro
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS2
 • تعداد سرور قابل ایجاد 10
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 16 گیگ
 • هارد 256 گیگ
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS1
 • تعداد سرور قابل ایجاد 5
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 8 گیگ
 • هارد 120 گیگ
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS3
 • تعداد سرور قابل ایجاد 15
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 24 گیگ
 • هارد 500 گیگ
 • ترافیک نامحدود
ResellerVDS4
 • تعداد سرور قابل ایجاد 25
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 32 گیگ
 • هارد 1000 گیگ
 • ترافیک نامحدود