ماژول های WHMCS

ماژول بررسی و خرید سرور پنل یک

محدود به 200 درخواست در ساعت

ماژول خرید سرور پنل دوم

محدود به 2000 درخواست در ساعت

ماژول خرید سرور پنل سوم

محدود به 5000 درخواست در ساعت