گواهینامه امنیت SSL

گواهینامه امنیت SSL

DV - Commercial
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • دارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان
 • یک ساله مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
SSL - Wildcard شخصی
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • دارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • ندارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان
 • یک ساله مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه SSL - شرکتی
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • ندارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان
 • یک ساله مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه SSL - Wildcard شرکتی
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان
 • یک ساله مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
EV - Premium
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • دارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • ندارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان
 • یک ساله مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید

Powered by WHMCompleteSolution