گواهینامه امنیت SSL

گواهینامه امنیت SSL

گواهی نامه شخصی
 • پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
 • صدور آنی دارد
 • کشور صادر کننده لهستان
 • آدرس بار سبز ندارد
 • تعداد Reissue نامحدود
 • نیاز به ارسال مدارک رسمی ندارد
 • نصب رایگان (هاست شرکت) دارد
 • قابلیت تمدید دارد
گواهینامه شخصی Wildcard
 • پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
 • صدور آنی دارد
 • کشور صادر کننده لهستان
 • آدرس بار سبز ندارد
 • تعداد Reissue نامحدود
 • نیاز به ارسال مدارک رسمی ندارد
 • تعداد دامنه یک دامنه
 • پشتیبانی زیردامنه ها دارد
 • نصب رایگان (هاست شرکت) دارد
 • قابلیت تمدید دارد
گواهینامه شرکتی
 • پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
 • صدور آنی ندارد
 • کشور صادر کننده لهستان
 • آدرس بار سبز ندارد
 • تعداد Reissue نامحدود
 • نیاز به ارسال مدارک رسمی دارد
 • پشتیبانی زیردامنه ها ندارد
 • نصب رایگان (هاست شرکت) دارد
 • قابلیت تمدید دارد
گواهینامه شرکتی Wildcard
 • پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
 • صدور آنی ندارد
 • کشور صادر کننده لهستان
 • آدرس بار سبز ندارد
 • تعداد Reissue نامحدود
 • نیاز به ارسال مدارک رسمی دارد
 • تعداد دامنه یک دامنه
 • پشتیبانی زیردامنه ها دارد
 • نصب رایگان (هاست شرکت) دارد
 • قابلیت تمدید دارد
گواهینامه EV ویژه ایران
 • پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
 • صدور آنی ندارد
 • کشور صادر کننده لهستان
 • آدرس بار سبز دارد
 • تعداد Reissue نامحدود
 • نیاز به ارسال مدارک رسمی دارد
 • تعداد دامنه یک دامنه
 • پشتیبانی زیردامنه ها ندارد
 • نصب رایگان(هاست شرکت) دارد
 • قابلیت تمدید دارد