سرور مجازی SATA آلمان (VDS)

سرور مجازی SATA آلمان (VDS)

VPS-2


Ram 1024 Mb DDR4

CPU 1 Core - (1000Mhz)

HDD 200Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 500 Gb

VPS-3


Ram 3072 Mb DDR4

CPU 2 Core - (1500Mhz)

HDD 300 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 1 TB

VPS-6


Ram 4096 Mb DDR4

CPU 2 Core - (2000Mhz)

HDD 700Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 2 TB

VPS-8


Ram 5120 Mb DDR4

CPU 2 Core - (3000Mhz)

HDD 900 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 3 TB

VPS-10


Ram 6144 Mb DDR4

CPU 4 Core - (4000Mhz)

HDD 1.5 TB

Server Port 1 Gb/s

Traffic 4 TB