آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت سوم)

آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت سوم)

در قسمت اول و قسمت دوم با نحوه کار با برخی دستورات و قابلیت های فایل htaccess. آشنا شدیم . حال به سایر دستورات و قابلیت های .htaccess اشاره می کنیم .

قسمت سوم :

امنیت با htaccess

جلوگیری از استفاده از فایل های سایت در سایت دیگر :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?hostbaran.com/ .*$ [NC]
RewriteRule \.(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]

در دستور بالا که از مجموعه قابلیت های RewriteEngine On می باشد اشاره می کنیم

که تنها فایل ها و عکس های ما قابل مشاهده در سایت hostbaran.com باشد .

با این عمل دیگر کسی تواند با لینک دادن به عکس ها و فایل های ما از آنها در سایت خود استفاده کند .

فعال کردن Gzip :

<ifModule mod_deflate.c>
<filesMatch "\.(css|js|x?html?|php|woff|ttf|png|jpg|gif)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</filesMatch>
</ifModule>

البته مد آن باید در وب سرور شما فعال باشد . با این عمل کلیه دیتا شما به سمت مرورگر مشترک فشرده شده و یکجا برای کاربر ارسال میشود .

با این عمل بارگزاری سایت شما به طور چشم گیری افزایش می یابد .

مدیریت کش فایل ها در htaccess :

<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
ExpiresByType font/ttf "access plus 1 year"
ExpiresByType font/woff "access plus 1 year"
</ifModule>

<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|woff|ttf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>

<ifModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</ifModule>
FileETag None

<ifModule mod_headers.c>
Header unset Last-Modified
</ifModule>

به وسیله مجموعه دستورات بالا می توان کش فایل ها و مدت کش آنها را مدیریت نمود .

کلمات کلیدی :

آموزش استفاده از HTACCESS. , htaccess