آموزش نصب CXS در دایرکت ادمین

آنتی شلر CXS بهترین آنتی شلر برای هاستینگ می باشد و با این آنتی شلر می توانید از آپلود و اجرای آنتی شلر بر روی سرور جلوگیری کنید . این آنتی شلر بر  روی کنترل پنل Cpanel به راحتی نصب و اجرا می گردد .

اما جهت نصب بر روی Directadmin نیاز به اجرای مراحل ذیل است .

در ابتدا دستور yum updste را بزنید و سیستم عامل را آپدیت کنید و سپس با دستورات ذیل Clamav را نصب کنید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav yes
./build clamav

سپس دستورات ذیل را اجرا کنید :

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y install sqlite perl-DBI perl-DBD-SQLite perl-Linux-Inotify2 cpan perl-Archive-Tar perl-Archive-Zip.noarch perl-Crypt-SSLeay.x86_64 perl-Time-HiRes.x86_64
cpan -i Archive::Zip
cpan -i Archive::Tar
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-6*.rpm
yum install perl-Linux-Inotify2 -y
tar -xzf cxsinstaller.tgz
perl cxsinstaller.pl
rm -fv cxsinstaller.*
cd /etc/cxs/
ln -s cxsdaily.sh /etc/cron.daily/

 

در صورتی که مراحل به درستی انجام شود CXS به  صورت کامل نصب می گردد .

 

جهت اجرا شدن CXS در Centos 6 دستورات ذیل را بزنید :

chkconfig cxswatch on
/etc/init.d/cxswatch start

و  برای  Centos7 :

systemctl enable cxswatch.service
systemctl start cxswatch.service
rm -rf /etc/cxs/cxs.restricted

 

نصب آنتی شلر با موفقیت به اتمام رسید .

حال یک فایل خالی در آدرس ذیل با نام cxs.restricted بسازید :

/etc/cxs/

مرحله مهمتر کانفیگ آن می باشد که در ادامه آموزش ها در هاست باران کانفیگ کامل این ابزار امنیتی ارائه می گردد .

 

* هاست باران لایسنس ماهیانه و نامحدود این آنتی شلر را با قیمت مناسب ارائه می کند در صورت نیاز به بخش  فروش هاست باران تیکت ارسال نمایید .

* در صورت خرید لایسنس ، این آنتی شلر رایگان توسط واحد فنی هاست باران نصب می گردد .